Kredse

Liste over kredse

Læs mere om DMK

Kredse under Dansk Marsvineklub er lokalafdelinger, hvor formålet er at styrke sammenholder i de lokale kredse. Alle medlemmer af DMK bosiddende i kredsene er automatisk medlem af den tilhørende kreds.

Herunder kan I læse om de enkelte kredse.

Kreds 1

Kreds 1 er en regional afdeling af Dansk Marsvineklub, der dækker Sjælland med tilhørende øer, samt Bornholm

§ 1. Kredsen er en lokalafdeling af Dansk Marsvineklub og dens navn er: Hovedstadsområdets og Bornholms Marsvineklub, Kreds 1 under DMK.

§ 2. Kredsens formål er at udbrede kendskabet til marsvin som udstillingsdyr, dets røgt og pleje, samt at formidle kontakt mellem marsvineejere ved møder og udstillinger i kredsens område.

§ 3. Alle medlemmer af DMK bosiddende i kredsen er automatisk medlem af denne.

§. 4 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt, i marts måned og indkaldes med minimum 1 måneds varsel gennem Agurke Tidende eller mail.
Dagsorden skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Formandens beretning. 5. Kassererens beretning. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

§ 5. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 dag før næstkommende ATs deadline, så de kan offentliggøres i AT.

§ 6. Kredsen skal ledes af en bestyrelse på mindst 5. Formand, næstformand og kasserer skal være myndige og vælges af generalforsamlingen. På valg i lige år er formand og et bestyrelsesmedlem. På valg i ulige år er næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Herudover vælges op til 4 suppleanter hvert år.

§ 7. Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte og skal være offentliggjort i AT forud for generalforsamlingen. Alle andre beslutninger afgøres ved almindeligt flertal.

§ 8. Kredsens talerør er AT.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af mindst 10% af kredsens medlemmer eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. De for den ordinære generalforsamling angivne tidsfrister skal overholdes. Dagsorden offentliggøres sammen med indkaldelsen.

§ 10. I tilfælde af kredsens ophør tilfalder evt. midler DMK.

§ 11. Kredsen følger DMK’s love i alle henseender.

Formand
Christina Rørbæk
Rosenvænget 39 2. th
3480 Fredensborg
Mobil: 22 39 74 41
Email: dmk-kreds1@marsvineklub.dk
Valgt for 2022-2024

Næstformand
Katrine Kjøller
Valgt for 2023-2025

Kasserer
Ellen Gormsen
Valgt for 2022-2024

Menigt medlem
Henriette Jensen
Valgt for 2023-2024

Kreds Vest

Kreds Vest er en regional afdeling af Dansk Marsvineklub, der dækker Jylland og Fyn.

§ 1. Kredsen er en lokalafdeling af Dansk Marsvineklub og dens navn er: Kreds Vest.

§ 2. Kredsens formål er at udbrede kendskabet til marsvin, dets røgt og pleje, samt styrke sammenholdet for medlemmerne ved møder og udstillinger i kredsens område.

§ 3. Alle medlemmer af DMK bosiddende i kredsen er automatisk medlem af denne.

§. 4 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt, i marts – Juni måned og indkaldes gennem AT eller særnummer af AT med 2 numres varsel. Dagsorden skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Formandens beretning. 5. Kassererens beretning. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

§ 5. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før næstkommende ATs deadline, så de kan offentliggøres i AT.

§ 6. Kredsen skal ledes af en bestyrelse på mindst 5. Formand, næstformand og kasserer skal være myndige. På valg i lige år er 2 bestyrelsesmedlem. På valg i ulige år er 3 bestyrelsesmedlem. Der kan max. sidde 1 juniormedlem i bestyrelsen. Herudover vælges op til 4 suppleanter hvert år. Bestyrelsen konstituer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde. stk. 2 Bestyrelses medlemmer kan stille op på dagen. Alle der har været medlem af DMK i minimum ½ år og bosat i det område kredsen dækker kan stille op til bestyrelsen. stk. 3 Man skal være til stede på GF for at kunne stemme.

§ 7. Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte og skal være offentliggjort i AT forud for generalforsamlingen. Alle andre beslutninger afgøres ved almindeligt flertal.

§ 8. Kredsens talerør er AT.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af mindst 25% af kredsens medlemmer eller mindst 51% af bestyrelsesmedlemmer. De for den ordinære generalforsamling angivne tidsfrister skal overholdes. Dagsorden offentliggøres sammen med indkaldelsen.

§ 10. I tilfælde af kredsens ophør tilfalder evt. midler DMK.

§ 11. Kredsen følger DMK’s love i alle henseender.

Formand: Dorthe Thorup (2024-2026)
Kasserer: Marianne Kruse Baun (2023-2025)
Bestyrelsesmedlem: Maja Chemnitz Rasmussen (2024-2026)
Bestyrelsesmedlem: Mette Jørgensen (2023-2025)
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Ditte Fuglsang (2023-2025)

Suppleant:
Sandra Andersen