Generalforsamling afholdt d. 7. oktober 2023

D. 7/10-23, Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens

Referat

Læs på PDF

1. Valg af dirigent. Benedicte Sørensen vælges som dirigent.
2. Valg af referent. Christina Rørbæk vælges som referent.
3. Godkendelse af dagsorden. Dagsordnen godkendes af generalforsamlingen.
4. Eksklusionssager. Ingen.
5. Formandens beretning. Se bilag 1.
6. Kassererens beretning. Marianne Nelleman Baun beretter om regnskabet på vegne af kassere Lene Kristensen. Regnskabet ser pænt ud og der er ingen anmærkninger. Se regnskabet på bilag 2. 7. Budget. Budgettet gennemgåes. Der skal fremover bruges penge på nyt IT system, dette vil koste 78.000 kr, derfor har bestyrelsen lavet nogle spareforslag og prisstigninger. Tilskud til kredse stilles i bero, samt mindre nedjusteringer flere steder. Der vil ses prisstigninger på stamtavler og kontingent. Budgettet godkendes af generalforsamlingen. Se budgettet på bilag 4. Se kommentarer til budgettet og prisstigning på stamtavler og kontingent på bilag 3
8. Stambogskontorets beretning. Se bilag 5.
9. Øvriges beretning. Udgår.
10. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på det beløb, der skal udbetales til kredsene. Stilles i bero, dog med mulighed for at ansøge hb om ekstraordinært tilskud.
11. Valg af 4 stemmetællere. Udgår da der ikke er forslag at stemme om.
12. Indkomne forslag. Ingen.
13. Valg til bestyrelsen. Benedicte Sørensen genvælges som Næstformand. Tina Elsner Fredslund vælges ind som menig medlem. Rikke Breiner vælges som 1. suppleant. Annette Creutzberg vælges som 2. suppleant.
14. Valg af 1-2 regnskabskontrollanter og 1-2 suppleanter. (jvf stk6) Susanne Kjær vælges som regnskabskontrollant.
15. Eventuelt. Forslag fra Dorthe Thorup om at der gives mulighed for at tage et gebyr fra hver person i forbindelse med udstillinger. Det kan fx være 20 kr som doneres videre til DMK. Begrundelse er at udstillerne dermed ville være med til at dække IT investeringen.

Referent Christina Rørbæk, 7/10-23

Bilag

Bilag 1: Formandens beretning 2023
Bilag 2 + 4: Regnskab og budget 2023
Bilag 3: Bemærkninger til budget 2023
Bilag 5: Stambogens beretning 2023