Januarnyt fra DMK

Store pr arrangementer såsom Roskilde dyrskue, Dyrenes dag i Plantorama vil fremover være
spærret for afholdelse af udstilling oa. Det vil være muligt med udstilling eller andet i den stil ugen
før eller efter disse datoer, dvs her er 14 dages reglen undtager. Kontakt udstillings koordinator for
yderligere information om spærrede datoer.

Bestyrelsen overvejede lige siden før EE i Herning, at lave et andet show.
Vi har dog valgt, at udskyde projektet, da vi dels risikerede vejr problemer og dels har mange
udstillinger på programmet i øvrigt.

Bestyrelsen har valgt at fortsætte med prøvemedlemsskaber. Der er i 2018 delt ca 30
prøvemedlemsskaber ud hvor flere har valgt at fortsætte som betalende medlemmer. Derfor synes
vi at det er fornuftigt at fortsætte denne ordning.

Igen i år afholder Plantorama Dyrenes dag hvor DMK vil være repræsenteret i Aalborg, Viborg,
Randers, Horsens, Hillerød og Vallensbæk. I år er det søndag d. 10/2. Bor du i nærheden, så kig
forbi og hils på din klub.

Priser til de dyr der har vundet pointjagterne for 2018 er blevet uddelt på årets første show. Top 5 i
hver kategori kan ses her i bladet, resten vil være at finde på DMK’s hjemmeside. Bestyrelsen
valgte som noget nyt at uddele en lille glas statuette til nr 1 i hver kategori. Måske det bliver en tradition?

Ligeledes er prisen for Årets marsvineejer 2018 blevet uddelt til Christina Jensen og Benedikte
Jensen for deres store arbejde med formidlingsdyr. Der kan læses mere i vores medlemsblad.

6. januar 2017

Nyt fra dommerkomiteen

“I bestræbelserne på at bibeholde og løbende forbedre kvaliteten af vores udstillingsdyr, ønsker dommerkomiteen at stramme lidt op på muligheden for at få certer fra og med 1.1.17.
Gennem de seneste år er det blevet meget let at opnå, selv med utilstrækkeligt trimmede og mindre godt forberedte dyr, ligesom der har været set let på standardrelaterede “fejl”. Således er kvaliteten dalet, hvis vi sammenligner os med øvrige klubber herhjemme, såvel som i udlandet.

Vi ønsker at leve bedst muligt op til med den gældende standard og vil derfor gerne opfordre til, at man eksempelvis bruger den nødvendige tid på at gøre sit dyr udstillingsparat, da vi fremover vil være lidt mere “strikse” med uddelingen af certer, ikke mindst hvor udstilleren forberedelsesmæssigt selv kan bidrage dertil”.

Vi vil naturligvis til enhver tid se på helheden, ganske som hidtil”.

30. oktober

Nyt fra dommerkomiteen:

Dispensationsansøgninger

Der er, som mange bekendt, i dag mulighed for at søge dispensation til dommere, som ikke automatisk er godkendt via hjemlandets standard (som eks. Sverige, Norge samt NCC og SCC i England). Muligheden for sådanne dispensationer anvendes i vidt omfang pt., hvorfor vi finder det relevant at gøre opmærksom på de generelle retningslinier desangående.

Dispensation kan søges via dommerkomiteen ved henvendelse til formanden (e_helgren@yahoo.dk). Vi vil for god ordens skyld gerne indskærpe god praksis omkring disse ansøgninger. Af åbenlyse årsager bør man naturligvis sørge for, at en dispensation er i hus, før man inviterer pågældende dommer, så man ikke sidenhen er nødt til at framelde denne igen. Vi vil i dommerkomiteen bestræbe os på, at dispensationssvar gives indenfor ca. 1 uge.

Når man ansøger om en ikke tidligere anvendt dommer, vil det speede processen væsentligt op, såfremt man lige gør sig den ulejlighed at sikre sig, at de er allround godkendt i hjemlandet og samtidig må man meget gerne spørge om erfaring.

Man kan i dag ansøge om udenlandske dommere i racedyr og evt. også få dispensation til at bruge disse i kæledyr (dog kun såfremt hjemlandet har en egentlig kæledyrsuddannelse). I børnedyr SKAL det fortsat være en dansk eller nordisk dommer, således at børnene forstår sproget.

Vi opfordrer naturligvis til, at man anvender DMK´s egne dommere i så udstrakt grad, at disse bibeholder deres grundlæggende erfaring, og vi fortsat har mulighed for at uddanne flere. Såfremt man ønsker at anvende dommere “over broen” er der mulighed for at søge tilskud til transport hos hovedbestyrelsen. Dermed kan omkostninger for DMK´s egne dommere fortsat holdes på et niveau under udenlandske.

For god ordens skyld gør vi også lige opmærksom på, at dommerkomiteen er ansvarlig for behandling af sager, som vedrører såvel egne som dommere udefra. Det være sig spørgsmål vedrørende eller fra disse, såvel som klager.

12. januar 2016

Hjemløse marsvin

Bestyrelsen ønsker at støtte op omkring at flere og flere medlemmer tager marsvin ind til formidling og dermed hjælper en masse marsvin med at finde nye gode hjem. Vi har derfor valgt at genindføre “Hjemløs”-konceptet ved at gøre det muligt at godkendte formidlere kan stambogsføre formidlingsmarsvin med opdrætternavnet “Hjemløs” (som efternavn) gratis.
Stamtavlerne er som vi kender dem normalt, og de fungerer ved samme regler som almindelige stamtavler. Forskellen er blot at dyrene fra formidlingsteder vil komme til at få efternavnet “Hjemløs” som opdrætternavn. På stamtavlerne vil der i opdrætterfeltet står det navn som formidleren har fået godkendt på DMKs formidlingsliste, således det er muligt for andre at se hvilket formidlingssted, marsvinet kommer fra.
Hjemløs-stamtavlerne er gratis på mail. Hvis man i stedet ønsker dem på post koster den første Hjemløs-stamtavle 25 kr. og de efterfølgende på samme bestilling er gratis, for at sikre at portoen er dækket ind.

For at kunne benytte sig af Hjemløs-navnet, skal man være godkendt af DMK. Dette kan man ansøge om ved at sende en ansøgning til opdrætternavns ansvarlig. Kravene til at blive godkendt er:

1) Man skal være medlem DMK, og fremgå på listen over DMK medlemmer som tager formidlingsdyr ind.
2) Man skal være godkendt opdrætter i DMK med aktivt opdrætternavn eller have betalt gebyr for et tilsvarende “formidlernavn”

Ad 2)

Opdrætternavnet eller “formidlernavnet” er det, der skal bruges i opdrætterfeltet på stamtavlerne så andre kan se hvilken formidling marsvinene kommer fra, idet at alle Hjemløs-marsvin kommer til at hedde “xxx Hjemløs”.
For at sikre at også formidlingsstederne overholder opdrætterfolderen har vi derfor valgt at lave et alternativ til et opdrætternavn, for dem der ikke ønsker at opdrætte (og derfor ikke ønsker et opdrætternavn), men kun at formidle.
Formidlernavne har samme regler som opdrætternavn og man skal ligeledes følge opdrætterfolderen på samme måde. Gebyret for et formidlernavn er det samme som ved et opdrætternavn.
Formidlernavnet ansøges ved opdrætternavnsansvarlig når man er blevet godkendt af bestyrelsen som formidler efter overstående krav.

mvh. bestyrelsen

13. juli 2015

Der er kommet lidt rettelser i blanketterne til stambogsføring.
En mindre ændring i blanketterne til kuld og enkelte, hvor eksemplerne ikke viste fremsendelse pr. mail/post.
Blanketten til udenlandske dyr har fået tilføjet valget mellem mail eller post.

Lina Kugge
Webmaster

18. februar 2015

Oprydning hist og her
Hjemmeside og forum har været udsat for en oprydning – dvs. at har man ikke fået betalt sit kontingent inden min medlemsliste fra 22. januar, så er man kommet under kniven.
Opdrætternavne er blevet rykket fra aktive til beskyttede, links er fjernet fra linklisten og medlemsforummets brugerliste er ligeledes blevet gennemgået.
Har man betalt senere, kan jeg kontaktes sån at jeres info på hjemmesiden kan komme på igen.

11. januar 2015

Vedr. revision af DMK´s standard pr. 1.1.15.
Dommerkomiteen vil gerne gøre opmærksom på, at DMK´s standard udkommer i en ny revision pr. 1.1.15. Standarden revideres løbende ved årsskiftet, idet nogle racer rykker op og andre tilføjes mindre ændringer i deres standard, eksempelvis i forbindelse med netop en oprykning. Racerne udvikler sig løbende, og derfor er det ligeledes relevant at beskrive idealet ud fra det faktuelle. Samtidig kan det være relevant at ændre på klasser og inddelinger.

I revisionen, der er gældende fra 1.1.15 har dommerkomiteen tilføjet følgende ændringer, som man bør være opmærksom på, både som udstillingsarrangører og som opdrætter:

Farven blå godkendes endeligt og rykker fra sjælden variant til standardiserede racer. Deraf følger, at blå tan, otter, fox samt flerfarvede, bortset fra agoutier, hvor ”agoutifarven” skal standardiseres separat, rykkes op.

Racen crested CH-teddy rykker fra ustandardiseret til sjælden variant.

Klippet langhår (sjælden variant undtaget) bliver fremover bedømt som en gruppe (med BIG), som vil indgå i standardiseret BIS.

Magpie og harlekin rykker op i sjælden variant (standard er revideret ultimo 2014), da der er udstillet det krævede antal dyr og opnået resultater herfor i løbet af 2014, hvor de har været vist som ustandardiserede (med guidestandard).

Ligeledes er der mindre ændringer for skinny og blå, hvor idealet nu beskrives uden hensyntagen til racens specielle udfordringer, i lighed med for alle øvrige racer.

Pelslængden for glathårede korthårsracer beskrives ideelt til 1-2 cm, hvilket ikke tidligere fremgik af standarden. Dette er tilføjet som en generel regel i ordlisten.

Guidestandards kan med fordel tilsendes dommerkomiteen, så de kan tilføjes standarden. Pt. ligger de ofte hos kredse eller udstillingsteams, og det vil være en fordel at få dem samlet et centralt sted. Send dem meget gerne til undertegnede på: e_helgren@yahoo.dk

På dommerkomiteens vegne,

Eva Helgren.

8. august 2014

Nyt fra webmaster
Min router er ikke kommet helt uskadt igennem hedebølgen – hvilket betyder at den er lidt alternativ omkring forbindelse til netværk, mails, m.m. Der arbejdes på at få lånt en router, sådan at jeg kan forblive online. Det kan derfor godt hænde at indsendte opdateringer kan tage et par dage ekstra.