Special klub under Dansk Marsvineklub

§ 1. Klubbens navn er: Dansk Ensfarvet Klub, forkortet DEK

§ 2. Dansk Marsvineklubs (forkortet DMK) vedtægter og regler overholdes.

§ 3. Formålet med klubben er at udbrede kendskabet til de ensfarvede racer, udbygge samarbejdet opdrætterne imellem, samt vejlede og hjælpe nye interesserede i gang så godt som muligt.

§ 4. Medlemmer skal være medlem af DMK, eller af en klub ligestillet med denne fx. en svensk marsvineklub. Ved tvivlsspørgsmål om en klub er ligestillet med DMK, rådføres med DMKs bestyrelse. Det er DMKs bestyrelse, som afgør tvivlsspørgsmålet. Medlemsåret følger kalenderåret, og indmeldelse gælder fra den dag kontingentet er betalt. Dvs. at point til pointjagten først tæller fra denne dag. Kontingentet er fastsat til 75 kr. for almindeligt medlemskab og 100 kr. for husstand med samme opdrætternavn.

§ 5. Medlemsmøder afholdes efter behov. Generalforsamling skal afholdes på første udstilling i nyt kalenderår. Der skal ifølge DMKs regler indkaldes til generalforsamling med en måneds varsel i Agurke Tidende. Specialklubudstillinger afholdes efter behov, dog max. to om året jf. DMKs regler. Det bør tilstræbes at fordele udstillingerne ligeligt mellem Sjælland og Jylland i det omfang det kan lade sig gøre.

§ 6. Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Beretning af kontaktperson.
  5.  Fremlæggelse af regnskab.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af kontaktperson/personer.
  8. EVT.

§ 7. Der vælges kontaktperson(er) for et år af gangen. Vælges der tre personer, vælges en hovedkontaktperson som varetager klubbens regnskab, kontakt til nye medlemmer og udstillinger. Den anden kontaktperson varetager kontakt til DMK, kontakt til Agurke Tidende, pointjagt og udstillinger. Den tredje varetager klubbens hjemmeside. Hvis en anderledes opgavefordeling ønskes, kan dette aftales, det vigtigste er at alle opgaver varetages. Hovedkontaktpersonen skal være myndig. Klubbens økonomi er DMK uvedkommen.

§ 8.
Senior point
BIS 25 point
BIS2 20 point
BIS3 15 point
BIS4 og lavere 10 point
BIG 6 point
BIG2 3 point
cert 8 point
Bedste A-dyr 10 point
Junior point
BISj 15 point
BISj2 og lavere 10 point
BIGj 4 point
BIGj2 2 point
cert 8 point
Bedste A-dyr 10 point
Note: For både senior og junior gælder at Bedste A-dyr, skal være BIS-placeret.
Opdrættergrupper
1. plads 5 point
2. plads 3 point
3.- 5. plads 1 point

§ 9. Klubben omfatter alle ensfarvede racer i korthåret inkl. de ustandardiserede racer, der naturligt ville høre til klubben når de engang skulle komme i sjælden variant.

§ 10. Der kan ikke tildeles point i pointjagten til Bedste Ustandardiserede, men det dyr der har vundet Bedste Ustandardiserede flest gange gennem et kalenderår, tildeles præmien som Årets Bedste Ustandardiserede. Hvis der er pointlighed vinder A-dyr over B-dyr, ellers må førstepladsen deles. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af DEKmedlemmers arbejde med nye racer.

§ 11. Titlen som Årets nye Udstiller tildeles det nye medlem som i årets pointjagt har samlet flest point på både A-dyr og B-dyr. Medlemmer der det foregående år ikke har været med i Dansk Ensfarvetklub, defineres som nye medlemmer. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af nye medlemmers arbejde med racer der hører under klubben.

§ 12. I tilfælde af klubbens opløsning går alle likvide midler til DMK på en konto, som skal overgå til en ny klub på et senere tidspunkt.