DBKs vedtægter

Navn
§1 Klubbens navn er Dansk Børnedyrsklub under DMK, forkortes DBK.

DMK
§2 DMKs vedtægter og regler skal overholdes.

Formål
§3 DBKs formål er at varetage medlemmers interesser overfor DMK samt at styrke børnenes ansvarlighed og interesse overfor marsvin. Derudover at arrangere udstillinger og forskellige aktiviteter til underholdning af medlemmerne ifm. udstillinger.

Medlemskab
§4 Kun DMK-medlemmer under 15 år kan blive medlem af DBK.
Der kan udstilles hele det 15. år.

§5 Medlemskab gælder for ét kalenderår ad gangen og går fra 01/01 til 31/12. Fornyelse af medlemskab sker ved fornyet indbetaling af medlems kontingent til Dansk Marsvineklub. Medlemskab gælder først fra den dato kontingent indbetalingen er registreret.

§6 Kun medlemmer af DBK eller anden nordisk klub kan deltage i de arrangementer og aktiviteter, som DBK står for (specialudstillinger, præmier, pointjagt mv.).
Stk. 2 På udstillinger er det børnene selv, der skal fremvise deres marsvin for dommeren og ikke forældrene eller andre voksne. Det er tilladt at en voksen hjælper barnet under fremvisningen på dommerbordet, men det er primært børnene som skal være hos dyret.

Hæftelse
§7 DBK hæfter kun for sine forpligtelser med den af DBK til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke DBKs medlemmer eller andre med tilhørsforhold til DBK nogen personlig hæftelse.

Medlemsmøder 
§8 Medlemsmøder afholdes efter behov.

§9 Hvis medlemsmøder ikke afholdes, lægges ansvaret for DBK under DMKs hovedbestyrelse.

Kontaktperson
§10 Ifm. medlemsmøde hvor der fremlægges regnskab, vælges 1 kontaktperson, som repræsenterer klubben overfor DMK. Denne person skal være myndig.  Opgaverne kan uddelegeres, men ansvaret ligger hos kontaktpersonen.

§11 Hvis der stilles mistillid til kontaktpersonen hvor mindst 10% af foreningen medlemmer begærer det, skal der holdes medlemsmøde på først kommende udstilling, dog mindst med 1 måneds indkaldelses varsel, hvor der evt. vælges ny kontaktperson.

§12 Hvis DBK ikke har en kontaktperson, lægges ansvaret for DBK under DMKs hovedbestyrelse.

Pointjagter
§13 Der afholdes hvert år en pointjagt om Årets Bedste Børnedyr blandt DBKs medlemmer. Sammentællingen laves på baggrund af offentliggjorte resultater fra årets udstillinger i børnedyrsklasserne og nedenstående pointsatser.

BIS1: 12 point
BIS2: 8 point
BIS3: 6 point
BIS4+: 4 point

BISj: 5 point
BISj2: 2 point

Certifikat: 8 point

Bedste A-dyr: 3 point (kun hvis BIS placeret)
Bedste junior A-dyr: 1 point (kun hvis BIS placeret)

Præmier 
§14 Ved hver udstilling uddeles 1-2 præmie rosetter til udstillede børnedyr.

§15 Der uddeles en præmie til årets børnedyr nr. 1, 2 og 3.

§16 Der kan også uddeles præmier ifm. andre konkurrencer og aktiviteter.

Opløsning af klubben
§17 I tilfældet af, at DBK ikke har en kontaktperson, overgår alle likvide midler til DMK.

Opdateret 13/4-2022