Generalforsamling

Indkaldelse til GF i Kreds 1 d. 3. marts 2018.

Kreds 1s bestyrelse indkalder hermed til generalforsamling d. 3.3.18. på Mørkhøj skole kl. 13:00, i forbindelse med marsvineudstillingen. Adressen er: Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Formandens beretning
  5. Kassererens beretning
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9.  Eventuelt

Ad 6.: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 dag før næstkommende ATs deadline, så de kan offentliggøres i AT, dvs. senest 14.2.18. (jvf. §5 i Kreds 1s vedtægter). Forslag mailes til littlemysteries2000@yahoo.dk.

Ad 7:

På valg er: formand og 1 menigt medlem, samt alle suppleanter. Der kan vælges op til 4 suppleanter.

Vedr. formandsposten: Formand Christina Vildershøj genopstiller ikke. Næstformand Christina Rørbæk opstiller til formandsposten og vil ved valg forlade næstformandsposten, som så bliver ledig. Denne kan der opstilles til for resten af perioden (til marts 19). Benedicte Botorp ønsker at opstille til næstformandsposten.

Vedr. posten som menigt medlem: Jannie Vængebo genopstiller.

Til alle ledige poster er det muligt at opstille ved kandidatur i AT eller på selve generalforsamlingen. Vi håber alle som kunne tænke sig at deltage i det frivillige arbejde med at lave udstillinger i Kreds 1, informere om marsvin og klubben ved PR arrangementer og andet arbejde som en lokal kreds kunne tænkes at stå for, stiller op til bestyrelsen. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det og jo lettere bliver det frivillige arbejde. Eneste krav er at man er bosiddende i Kreds 1, dvs. Hovedstadsområdet og Bornholm, og har adgang til computer, da meget af kommunikationen i bestyrelsen foregår via et online forum. Har man spørgsmål til arbejdet er man velkommen til at kontakte Christina Rørbæk på 22397441 eller bluebell-75@hotmail.com

Ad 8: Vi har ligeledes brug for nogen som vil påtage sig opgaven som revisor og se regnskabet igennem omkring februar måned 2019, inden næste års GF. Til denne post er det ikke nødvendigt at være bosiddende i Kreds 1.

Vi håber på stort fremmøde d. 3.3.18 kl 13.

Bestyrelsen i Kreds 1

 

En del af DMK