Generalforsamling i Kreds 1

Indkaldelse til GF i Kreds 1 d. 9. marts 2019.

Kreds 1 holder generalforsamling d. 9/3-2019 kl. 12:30 – 13:30 på udstillingen på Stengård skole i Kgs. Lyngby.
Adresse: Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Kgs. Lyngby.
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde!

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af dagsorden.
  4. Formandens beretning.
  5. Kassererens beretning.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Ad 6: Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest d. 15. februar 2019.
Ad 7: Næstformand skal vælges, Benedicte Botorp modtager genvalg. 1 menigt medlem skal vælges, Katrine Kjøller stiller op til
denne , samt op til 3 suppleanter skal vælges.
Rikke Breiner /Lina Kugge har valgt ikke at genopstille til kassererposten, og vi søger derfor en ny kasserer til Kreds 1.
Kandidaturer kan indsendes til AT senest 15.februar 2019 eller sendes via formanden: Christina Rørbæk, Rosenvænget 39 2th, 3480 Fredensborg / bluebell-75@hotmail.com senest d. 15. februar 2017.
Det er også muligt at stille op på selve generalforsamlingen.
Vi vil gerne opfordre alle der har lyst til at arbejde for klubben til at stille op til bestyrelsen. Erfaring er ikke påkrævet, kun lyst til det
frivillige arbejde med at arrangere udstillinger og PR, og hvad vi nu ellers kan finde på for at fremme kendskabet til marsvin.

Venlig hilsen
Kreds 1’s bestyrelse

Print Friendly, PDF & Email